Geco
world map
Polski
English
Szukaj:

Współpraca:   EU
punktKlauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że P.P.U.H „Geco” Sp. z o.o.  stosuje najwyższe standardy ochrony Państwa danych osobowych i danych szczególnych. Poniżej udostępniamy najistotniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych. Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części RODO wskazujemy, że:

Warunkiem udzielenia usług przez P.P.U.H „Geco” Sp. z o.o. jest podanie przez Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest P.P.U.H „Geco” Sp. z o.o. z siedzibą: Cholerzyn 376, 32-060 Liszki , o numerze NIP: 676-007-79-51, REGON: 350539742, BDO: 000010967,  
e-mail: geco@geco.pl, tel.:
12/636 98 11.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: e-mail: iod@geco.pl.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

·  wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

·  wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO),

·  cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

·  przysyłanie korespondencji (art.6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

Państwa dane są przetwarzane przez upoważnionych pracowników P.P.U.H „Geco” Sp. z o.o. i mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi w zakresie:

·      usług prawnych,

·      transportowych,

·      informatycznych.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Pana / Pani dane mogą być przekazane do państw spoza Unii Europejskiej w związku
z koniecznością realizacji usługi zgodnie z umową ( art. 6 ust.1 lit. b RODO).

P.P.U.H. Geco Sp. z. o.o.  zapewnia odpowiednie zabezpieczenia Pana / Pani danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane przez P.P.U.H „Geco” Sp. z o.o. w celach archiwalnych, a w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikającą z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego. Pana / Pani dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

·      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

·      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

·      Prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli),

·     prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli Pana / Pani mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),

·     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/ Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

·     prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),

·    prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego).

Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych

Zgromadzone przez Administratora dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 

 

Administrator Danych Osobowych

P.P.U.H. „GECO” Sp. z o.o.

 

Ostatnia aktulizacja: 2018-05-25 13:29:52
<wstecz  <Homepowrót do strony głównej

 

Digital Cold &amp; Heat

Jak się z nami skontaktować?


P.P.U.H. Geco Sp. z o.o.

Cholerzyn 376, 32-060 Liszki


Telefony stacjonarne:
+48 (12) 636 98 11,
+48 (12) 636 12 90,
Telefony mobilne:
+48 (691) 432 610,
+48 (691) 432 611,
+48 (691) 432 612,
+48 602 774 326 or +48 (602) PP GECO,
fax: +48 (12) 636 20 02,
e-mail: geco@geco.pl

Biuro Obslugi Klienta czynne jest 
od poniedziałku do piatku
w godzinach od 8:00 do 16:00

FAQ