skip to Main Content
Pon - Pt. 8:00 - 16:00
Cholerzyn 376, 32-060 Liszki
Napisz do nas Write to us
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że P.P.U.H. GECO Sp. z o.o. stosuje najwyższe standardy ochrony Państwa danych osobowych i danych szczególnych. Poniżej udostępniamy najistotniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych. Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części RODO wskazujemy, że warunkiem udzielenia usług przez P.P.U.H. GECO Sp. z o.o. jest podanie przez Państwa danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest P.P.U.H. GECO Sp. z o.o. z siedzibą: Cholerzyn 376, 32-060 Liszki , o numerze NIP: 676-007-79-51, REGON: 350539742, BDO: 000010967,
z którym można się skontaktować w następujący sposób:

 1. e-mail: geco@geco.pl,
 2. telefonicznie: 12/636 98 11

Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem mail: iod@geco.pl. W innych sprawach nie związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować zapytania do Biura Obsługi Klienta pod adresem e-mail: bok@geco.pl

 

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • przysyłanie korespondencji (art.6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • zapewnienia bezpieczeństwa stosując w siedzibie monitoring wizyjny na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Odbiorcy danych

Państwa dane są przetwarzane przez upoważnionych pracowników P.P.U.H „Geco” Sp. z o.o.
i mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi w zakresie:

 • usług prawnych,
 • usług związanych z ochroną danych osobowych,
 • transportowych, pocztowych, kurierskich
 • informatycznych,
 • niszczenia dokumentów.

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Państwa dane mogą być przekazane do państw spoza Unii Europejskiej w związku
z koniecznością realizacji usługi zgodnie z umową ( art. 6 ust.1 lit. b) RODO).

P.P.U.H. Geco Sp. z. o.o. zapewnia odpowiednie zabezpieczenia Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane przez P.P.U.H „Geco” Sp. z o.o. w celach archiwalnych, a w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikającą z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego. Pana / Pani dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli Pana / Pani mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/ Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego).

 

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. P.P.U.H. „Geco” Sp. z o.o. nie będzie podejmowało zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.

 

Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych

Zgromadzone przez Administratora dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych

P.P.U.H. „GECO” Sp. z o.o.

Back To Top